Artikel 1 – Algemene informatie en toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Automotive Software & Parts Development B.V., hierna te noemen “NOx Sensorshop”, wat een handelsnaam is van het bedrijf, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78568749.

2. NOx Sensorshop verkoopt auto-onderdelen voor een diversiteit aan merken (“producten”) aan dealers en zakelijke afnemers (“klant”). Een cliënt die een rechtspersoon is en / of een persoon die niet privé koopt, maar in verband met zijn zakelijke activiteiten (zoals dealerships, beroep, handel, ambacht of andere professionele activiteiten) en / of een cliënt die wil kopen en / of een product verzenden buiten de Europese Unie, wordt ook wel aangeduid als “niet-consument”.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en / of diensten van NOx Sensorshop en / of alle overeenkomsten van NOx Sensorshop, inclusief overeenkomsten die via internet tot stand komen, en alle overeenkomsten met dealers en zakelijke afnemers in het buitenland (niet Nederland) waarvoor NOx Sensorshop Sensorshop kan bij de uitvoering derden inschakelen.

4. Afwijkende bepalingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen door NOx Sensorshop. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst en / of het aangaan van de definitieve overeenkomst dient de wederpartij / opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze voorwaarden van NOx Sensorshop en deze voorwaarden te accepteren.

5. NOx Sensorshop aanvaardt geen voorwaarden van enige andere partij / opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Indien de wederpartij naar zijn eigen voorwaarden verwijst en deze van toepassing stelt, dienen partijen door acceptatie van deze voorwaarden van NOx Sensorshop overeen te komen dat NOx Sensorshop niet gebonden is aan de voorwaarden van de wederpartij.

6. NOx Sensorshop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website www.noxsensorshop.nl en waar nodig en mogelijk direct aan de wederpartij kenbaar gemaakt. De wijzigingen treden in werking op de datum van publicatie of op de datum zoals gespecificeerd in de kennisgeving.

Artikel 2 – Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van NOx Sensorshop zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

2. De overeenkomst met NOx Sensorshop komt tot stand nadat beide partijen schriftelijk of elektronisch hun akkoord hebben gegeven.

3. NOx Sensorshop is niet verplicht een gedeelte of een deel van de aanbieding, offerte of offerte te aanvaarden.

4. Eventueel na bevestiging van de opdracht gemaakte afspraken, toezeggingen en / of wijzigingen in de (aangeboden) overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

5. Alle prijzen, brochures en informatie in het aanbod of op de website zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er achteraf fouten in de verstrekte gegevens aan het licht komen, dan heeft NOx Sensorshop het recht deze fouten zonder enige aansprakelijkheid te corrigeren. Gebruik van die gegevens door de wederpartij / opdrachtgever, anders dan in het kader van de overeenkomst, is alleen toegestaan ​​met voorafgaande schriftelijke toestemming van NOx Sensorshop.

6. De instellingen van sommige producten / sensoren moeten worden ingesteld met behulp van een merkdiagnosetool. Het wijzigen of aanbrengen van de instellingen dient te gebeuren door een specialist, voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.

7. NOx Sensorshop is gerechtigd bestellingen te weigeren en / of het gevraagde product niet te leveren.

8. Alle bij de aanbieding of website verstrekte brochures / prijslijsten en al het afgegeven en getoonde materiaal en afbeeldingen en / of andere gegevens blijven het exclusieve eigendom van NOx Sensorshop. Gebruik van bovenstaande gegevens, anders dan in het kader van de overeenkomst, door de wederpartij is alleen toegestaan ​​met voorafgaande schriftelijke toestemming van NOx Sensorshop.

Artikel 3 – Prijzen, betaling en kosten

1. De opgegeven prijzen zijn altijd in euro’s inclusief BTW en exclusief verpakkings-, verzend-, import / export- en andere juridische kosten en / of belastingen. Indien een opdrachtgever buiten Nederland en / of EU is gevestigd, accepteert hij het risico van extra kosten en belastingen.

2. Tenzij in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de bedragen direct te worden afgerekend in onze website. Dit kan door middel van onze online betaal mogelijkheden. Kiest men ervoor om door middel van bankoverschrijving de betaling over te maken geldt het betaling termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. De productie en/of levering wordt pas in gang gezet na volledige betaling.

3. Het is NOx Sensorshop toegestaan ​​een voorschot te bedingen van maximaal 50%. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. De opdrachtgever heeft de plicht om NOx Sensorshop onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.

5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) heeft voldaan heeft NOx Sensorshop hem erop gewezen dat de betaling te laat was en heeft de opdrachtgever een termijn van 14 dagen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, is opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is NOx Sensorshop gerechtigd eventuele buitengerechtelijke incassokosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -, 10% over de volgende € 2.500, – en 5% over de volgende € 5.000, – met een minimum van € 40, -.

Artikel 4. Levering en transport

1. Opgegeven (leverings) termijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien de geschatte leveringstermijn niet wordt aangehouden, is opdrachtgever verplicht NOx Sensorshop opnieuw in de gelegenheid te stellen te leveren. De extra leveringstermijn is nooit langer dan de oorspronkelijke leveringstermijn en bedraagt ​​maximaal één maand.

2. Levering aan de opdrachtgever vindt plaats op de door NOx Sensorshop aangegeven wijze tijdens het koopproces en op het adres dat de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft opgegeven. Indien de levering wordt vertraagd door omstandigheden die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld afwezigheid van de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger op het moment van levering) dan wordt de leveringstermijn verlengd.

3. De verantwoordelijkheid voor de geleverde producten gaat op het moment van levering over op de opdrachtgever.

4. Indien de klant een levering weigert, mag NOx Sensorshop de hieruit voortvloeiende kosten aan de klant in rekening brengen, tenzij het geleverde product defect is. Bovendien heeft NOx Sensorshop bij weigering het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

5. Indien bij aflevering schade aan de geleverde zaken wordt geconstateerd, dient de opdrachtgever NOx Sensorshop hiervan in kennis te stellen. Opdrachtgever dient eventuele zichtbare schade uiterlijk binnen twee werkdagen bij NOx Sensorshop te melden. Indien NOx Sensorshop niet binnen veertien dagen na levering melding heeft gemaakt van enige andere (niet zichtbare) schade, wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd.

Artikel 5 – Klachten

1. Klachten met betrekking tot de producten dienen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten kenbaar gemaakt te worden aan NOx Sensorshop. Indien het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt, dient opdrachtgever dit schriftelijk aan NOx Sensorshop te melden vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs bekend zou moeten zijn geweest. Eventuele klachten dienen binnen 6 maanden na levering van het product bij NOx Sensorshop te worden ingediend onder overlegging van een testrapport en foutcode gegenereerd door middel van een merkdiagnosetool. Zonder deze informatie of na deze periode vervalt elk recht hiertoe.

2. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om op grond van een klacht de betaling van andere diensten van NOx Sensorshop in te dienen, te weigeren of op te schorten of betaling te weigeren.

3. Bij gegrondheid van een klacht heeft NOx Sensorshop de keuze tussen herstel of herbevoorrading van dat onderdeel dat is afgekeurd, aangepast naar rato van het berekende factuurbedrag, of het niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk), mits is in relatie tot de klacht.

Artikel 6 – Garantie

1. NOx Sensorshop garandeert dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en aan de op de dag van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

2. Een extra garantie, zoals het overdragen van bepaalde rechten of aanspraken aan de opdrachtgever die verder gaat dan de door NOx Sensorshop verstrekte informatie, aangeboden door derden (zoals leveranciers, fabrikanten of importeurs), doet nimmer af aan de rechten en vorderingen die opdrachtgever jegens NOx kan uitoefenen. Sensorshop over het niet nakomen van de verplichtingen van NOx Sensorshop.

3. Op de door NOx Sensorshop aan opdrachtgever geleverde producten wordt aan opdrachtgever 1 jaar garantie verleend vanaf de datum van levering aan opdrachtgever, exclusief schade door normale slijtage en / of oneigenlijk of onjuist gebruik.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Voordat een opdrachtgever een beroep doet op de aansprakelijkheid in dit artikel, wordt NOx Sensorshop vooraf en schriftelijk in de gelegenheid gesteld de klacht vast te stellen en in dat licht (indien nodig) herstelmaatregelen te nemen.

2. De verplichting tot schadevergoeding van NOx Sensorshop, ongeacht de rechtsgrondslag, is beperkt tot schade waarvoor NOx Sensorshop is verzekerd op grond van een door of namens haar gesloten verzekering, maar zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat onder deze verzekering wordt het relevante geval.

3. Indien NOx Sensorshop om welke reden dan ook geen beroep kan doen op de beperkingen in lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het totale orderbedrag (exclusief BTW). In alle gevallen en situaties is de aansprakelijkheid van NOx Sensorshop beperkt tot maximaal € 1.000, – per opdrachtgever.

4. Gevolgschade en / of indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsstagnatie, productieverlies, schade aan andere producten, gederfde winst, onderzoeks-, reparatie- en / of transportkosten en reis- en verblijfkosten, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

5 Opdrachtgever vrijwaart NOx Sensorshop voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat geheel of gedeeltelijk bestond uit aangeleverde producten en / of materialen. door NOx Sensorshop. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die NOx Sensorshop in dit verband lijdt, inclusief de volledige kosten van verweer.

6. NOx Sensorshop is niet aansprakelijk voor enige discussie, schade en / of claims van opdrachtgever en / of enige derde in verband met doorverkoop van de producten, zowel wat betreft productaansprakelijkheid, kwaliteit en / of aanvullende rechten, zoals intellectueel eigendom. rechten.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. NOx Sensorshop behoudt het eigendom van alle producten die door of namens haar aan opdrachtgever worden geleverd totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele belasting, verzendkosten en / of transport, volledig is voldaan.

2. Totdat de factuur van NOx Sensorshop volledig is betaald, kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan door NOx Sensorshop geleverde goederen en / of diensten.

Artikel 9 – Algemene vervaltermijn

Gebreken en tekorten toe te rekenen aan NOx Sensorshop dienen binnen bekwame tijd na ontdekking doch in ieder geval binnen één jaar na levering van het product schriftelijk aan NOx Sensorshop te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 10 – Nietigheid / vernietiging van bepalingen

Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. De bepalingen die rechtsgeldig zijn of niet bij wet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de reikwijdte van de te vervangen bepalingen, waarbij partijen met elkaar zullen overleggen.

Artikel 11 – Privacy

NOx Sensorshop beoordeelt en evalueert de gegevens die klanten verstrekken en wisselt in geval van gerechtvaardigd belang gegevens uit met andere bedrijven en kredietbeoordelaars. Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zoals beschreven in de privacyverklaring van NOx Sensorshop.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever in het buitenland woont.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

3. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.